Uppsägning av hyresavtal

Uppsägning av hyreskontrakt ska ske skriftligt till;

AB Höörfasaden

Bredgatan 25

222 21 Lund

Alternativt epost till; info@hoorfasaden.se

Uppsägningen ska innehålla namn, adress, personnummer samt telefonnummer.

 

Uppsägningstiden för bostadskontrakt är alltid tre månader från kommande månadsskifte med två undantag. 

-Om hyresgästen flyttar till äldreboende/trygghetsboende är uppsägningstiden två kalendermånader.

-Dödsbo kan inom en månad från dödsfallet säga upp hyresavtalet med en kalendermånads uppsägning.

Bekräftelse skickas till er efter mottagen uppsägning.